14- Non-Navajo Textiles 014a - Southwest Style - 4X6, 4.5X7 Works